આગામી ૧૫મીથી કાળાડુંગર ખાતે નેચર એજયુકેશન કેમ્‍પ

195

ભુજ : રેંજ ફોરેસ્‍ટ ઓફિસની કચેરી, ભુજ ઉત્તર રેંજ દ્વારા કાળા ડુંગર ખાતે આગામી તા.૧૫/૧/૨૦૧૮ થી તા.૨૦/૧/૨૦૧૮ દરમ્‍યાન નેચર એજયુકેશન કેમ્‍પનું આયોજન કરવામાં આવ્‍યો છે. જેમાં ધોરણ ૮ થી કોલેજ સુધી અભ્‍યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને વહેલા તે પહેલાના ધોરણે લાભ આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા રસ ધરાવતી સ્‍કુલ/સંસ્‍થાઓએ રેંજ ફોરેસ્‍ટ ઓફિસ, ભુજ ઉત્તર રેંજ, ઠે.ઘાસવંડી ફોરેસ્‍ટ કોલોની, લોહાણા મહાજનવાડીની બાજુમાં, ભુજ (મો.નં.૯૮૨૫૫૧૨૧૨૨) ના સરનામે અરજી કરવા જી.બી.વાણીયા રેંજ ફોરેસ્‍ટ, ઓફિસર, ભુજ ઉત્તર રેંજ દ્વારા જણાવાયું છે.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.