આપના મોબાઈલ પરથી +918866027499 પર વોટ્સ  એપ દ્વારા આપનુ નામ અને ગામનું નામ લખીને મોકલો. વોટ્સ એપના માધ્યમથી આપને દરરોજ ‘વોઇસ ઓફ કચ્છ’ના ન્યૂઝ અપડેટ મળતા રહેશે, આ ઉપરાંત ઈન્ટરનેટ મારફતે અમારી વેબસાઈટ www.voiceofkutch.com  ની મુલાકાત લઇને ન્યૂઝ અપડેટ મેળવી શકો છો.